dilluns, 24 de juny de 2013

El treball realitzat a les pràctiques (3r i 4t d'ESO)


3r d’ESO:
En aquest nivell em vaig encarregar d’explicar l’última part del tema 1 “el llenguatge visual” corresponent als apartats “6. Imatges en moviment i mitjans de comunicació” i “7. Processos de creació en les arts plàstiques i visuals”. L’explicació es va fer seguint l’esquema del llibre de 3r d’ESO de l’editorial Mc Graw Hill ampliant-se el contingut mitjançant una presentació amb Power Point. En la part que parla del vídeo vaig creure interessant passar-los exemples de vídeos de performance, lipdub i flashmob. També vaig explicar el principi del tema 2 “la línia i la textura” explicant les qualitats de la línia així com els diferents tipus (contorn, ombrejat i objectual) i l’explicació del procés de dibuixar amb línies d’encaix. A més d’explicar el contingut del llibre em vaig ajudar amb una presentació de Power Point. A partir d’aquest moment vaig plantejar a l’alumnat diversos exercicis per començar amb el dibuix a mà alçada amb l’ajuda del llibre de Betty Edwards “Aprendre a dibuixar amb el costat dret del cervell”. Realitzaren el dibuix de contorns purs de la seua mà amb línia de contorn i altre dibuix amb línia d’ombrejat. Després continuàrem amb el dibuix a mà alçada en dues dimensions utilitzant objectes reals (ampolla i got) o altres objectes amb formes geomètriques (cub, prisma octogonal i con) per a realitzar un dibuix amb textura i ombres.
Exercici sobre el llibre de Betty Edwards  


 Portada del quadern de l'alumne                                  Exercici de dibuix d'un model real

Per últim junt al tutor vaig preparar una excursió planificant un itinerari didàctic sobre el patrimoni arquitectònic de la ciutat de València, visitant diversos monuments i edificis fent un recorregut històric des del gòtic fins a l’arquitectura racionalista i del moviment modern de la ciutat, que vam titular “fotografiar l’arquitectura”. Amb aquesta finalitat els vaig preparar una classe prèvia sobre patrimoni que anàvem a visitar i sobre fotografia artística ja que l’activitat consistia també en la realització d’un àlbum sobre l’itinerari realitzat i el lliurament d’unes activitats que contenia en el quadernet que facilitàrem el dia de la visita.

4t d’ESO:
Per a aquest curs vaig començar per passar-los uns vídeos de performance, flashmob i lipdub després que a classe veieren algunes de les manifestacions artístiques de les últimes tendències del s. XX (happening, instal·lacions, body art, etc.), tot relacionat amb el tema 1 “els llenguatges visuals” del llibre de Mc Graw Hill. A més, els vaig preparar la correcció de l’examen del tema 1 i els vaig proposar de fer la recuperació del tema 1, basant-me en l’examen que havien fet ja. Després vaig donar el tema 2 “elements configuratius del llenguatge visual” seguint l’esquema del llibre i amb ampliacions mitjançant un Power Point. Per encetar el tema vaig preparar un exercici de “dibuix al dictat” i dibuixos a mà alçada amb línia d’encaix (quadrat, cercle i triangle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En sessions posteriors vaig explicar les línies d’estructura i el procés de dibuix a mà alçada i vam realitzar diversos exercicis de dibuix a mà amb línies d’encaix dibuixant figures en tres dimensions (cub, cilindre, con...). Després continuàrem amb el dibuix de botelles seguint el model dibuixat en una fotocòpia, per passar posteriorment al dibuix seguint un model en tres dimensions amb dues botelles i un cendrer en format A-3. Per últim els vaig plantejar un exercici de dibuix a mà d’una cara d’una estàtua sobre un model que teníem a l’aula de dibuix.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada